fbpx
บริการออนไลน์ 168 ชั่วโมง

ทัวร์อยุธยา : Hilight L

ล่องเรืออยุธยา บุฟเฟต์บนเรือ
Previous
Next

โปรแกรมทัวร์อยุธยา Hilight L

เวลา
รายละเอียด
08.00 น.
พบกันที่จุดนัดพบ
09.30 น.
นำทุกท่านมาเยี่ยมชม เมืองมรดกโลกของไทย วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดไชยวัฒนาราม วัดโลกยสุธาราม ท่านจะได้ชมความสวยงามของวัดวาอารามที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต ถึงในปัจจุบัน แม้จะเหลือไว้เพียงซากปรักหักพัง และยังคงความสวยงามของแต่ละสถานที่
12.30 น.
นำทุกท่านลงเรือรับประทานอาหารบนเรือ VELA Cruise ที่ท่าเรือ ภัตราคาร VELA โดยระหว่างทางจะผ่านสถาน ที่สาคัญต่างๆมากมาย ซื่งได้แก่ วัดพนัญเชิง, ป้อมเพชร, วัดพุทไธศวรรย์, โบสถ์เซนต์โยเซฟ, วัดไชยวัฒนาราม, พระตำหนักสิริยาลัย เป็นต้น
15.00 น.
เรือล่องกลับมาเทียบท่าเรือที่ ภัตราคาร VELA จากนั้นนำทุกท่านออกเดินทางกลับ
17.30 น.
เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

** บริการเฉพาะ เสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ **

สถานที่ท่องเที่ยวของโปรแกรม Hilight

Related Posts