fbpx
บริการออนไลน์ 168 ชั่วโมง
Blog Post

วัดไผ่โสมนรินทร์

วัดไผ่โสมนรินทร์

VelaTemptFT-01

Image #1

VelaTemptFT-01

Image #2

VelaTemptFT-01

Image #3

VelaTemptFT-01

Image #4

VelaTemptFT-01

Image #5

VelaTemptFT-01

Image #6

วัดไผ่โสมนรินทร์ ตั้งอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำป่าสัก สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2320 เดิมชื่อว่า “วัดนาคนิลพล” สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินเป็นที่ตั้งวัดเนื้อที่ 15 ไร่ 10 ตารางวา

ในสมัยก่อนเมื่อถึงช่วงฤดูน้ำหลาก ทำให้ศาสนสถานของวัดได้รับความเสียหายหักโค่นพังทลายลงสู่กระแสน้ำไปมาก เหลืออยู่เพียงอุโบสถหลังหนึ่งที่เป็นของเก่าดั้งเดิม แต่ก็ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.2500

วัดไผ่นั้น จากเดิมที่มีนามว่า “วัดนาคนิลพล”มาในยุคสมัยรัชกาลที่ 6 ทางราชการได้จัดให้มีการตั้งค่ายฝึกทหารซ้อมรบในเขตทุ่งบ้านเกาะ บ้านโพธิ์ บ้านมาบพระจันทร์ จึงได้มีการให้กำลังพลออกไปหาไม้ไผ่ เพื่อมาสร้างค่ายจำลองในการซ้อมรบ และได้มาพบป่าไผ่ขึ้นหนาแน่นในบริเวณวัด “นาคนิลพล”เมื่อทางราชการได้ไม่ไผ่ไปทำค่ายจำลองเกิดประโยชน์แก่ทางราชการเป็นอย่างมาก จึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายรายงานให้ทรงได้โปรดทราบ จึงได้ขนานนามให้วัดใหม่ว่า “วัดไผ่” ชาวบ้านเห็นว่าเป็นนามศิริมงคลได้มาโดยในหลวงทรงประทานให้ จึงได้พร้อมใจกันเปลี่ยนชื่อวัดจาก “วัดนาคนิลพล”มาเป็น “วัดไผ่”

และเมื่อเวลาผ่านมาในช่วงปี พ.ศ.2490 วัดไผ่มีความทรุดโทรมเป็นอันมาก สาธุชนในตระกูลโสมนรินทร์ได้เข้ามาช่วยบูรณะวัดให้มีความเจริญขึ้นตามลำดับ จึงได้รับเกียรติจากชาวบ้านวัดไผ่ พร้อมใจกันยกย่องให้นำนามสกุล “โสมนรินทร์”มาต่อท้ายชื่อวัดไผ่ จึงมีชื่อเต็มจนถึงปัจจุบันว่า “วัดไผ่โสมนรินทร์”

ศาสนสถานภายในวัดที่สำคัญได้แก่ อุโบสถ ประดิษฐานพระประธานปางมาร วิชัย และภายในอุโบสถยังมีภาพวาดสีน้ำมันเกี่ยวกับพุทธประวัติ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปูชนียวัตถุอื่นๆ ได้แก่ พระศรีอารยเมตไตย ปางเทพ พระพุทธลีลา เป็นต้น

 

Related Posts