fbpx
บริการออนไลน์ 168 ชั่วโมง
Blog Post

วัดเกาะเเก้วเกษฎาราม

วัดเกาะแก้วเกษฎาราม

VelaTemptFT-01

วัดเกาะแก้วเกษฏาราม

VelaTemptFT-01

วัดเกาะแก้วเกษฏาราม

VelaTemptFT-01

วัดเกาะแก้วเกษฏาราม

VelaTemptFT-01

วัดเกาะแก้วเกษฏาราม

VelaTemptFT-01

วัดเกาะแก้วเกษฏาราม

VelaTemptFT-01

วัดเกาะแก้วเกษฏาราม

     วัดเกาะเเก้วเกษฏาราม เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก ตรงข้ามกับวัดรัตนชัย (วัดจีน) ในท้องที่ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่วัดมีขนาด 11 ไร่ 27 ตารางวา

     จากการสันนิษฐานเกี่ยวกับสถานที่ตั้งวัด กล่าวไว้ว่า เมื่อประมาณ ๓๐๐ ปีล่วงมาแล้ว ทางด้านทิศตะวันตกของ วัดเกาะแก้ว คือทางแม่น้ำป่าสักทุกวันนี้ ที่ตั้งของวัดมีอาณาเขตกว้างขวางกว่าปัจจุบันนี้มาก เนื่องจากทาง “วัดเกาะแก้ว” ตั้งอยู่ริมน้ำลำคลองดังกล่าวมาแล้ว ประกอบกับบริเวณนี้เป็นท้องคุ้ง โดยเฉพาะที่ ปากคลองข้าวสาร เมื่อถึงฤดูน้ำ น้ำจะไหลเชี่ยวอย่างรุนแรง และมีลักษณะม้วนเป็นน้ำวน จึงทำให้กระแสน้ำกัดเซาะตลิ่งพังลงไปทุกปี ๆ พระอุโบสถหลังเก่าก็ถูกน้ำกัดเซาะพังลงไปในแม่น้ำทั้งหลัง จึงทำให้บริเวณพื้นที่ของวัดแคบลง ทางวัดจึงได้รวบรวมอาณาเขตของวัดร้างบริเวณใกล้เคียงเข้าด้วยกันทำให้อาณาเขตของวัดกว้างขึ้นอีก วัดร้างที่รวมเข้ากับ วัดเกาะแก้ว ก็คือ วัดปราสาท

     คำว่า “เกาะแก้ว” มีชื่อปรากฏในพระราชพงศาวดารเป็นครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิ เรียกกันหลายชื่อ เช่น คลองเกาะแก้ว มุมเกาะแก้ว ตรงบริเวณเกาะเเก้วมีถนนและกำแพง เรียกว่า ถนนมุมเกาะเเก้ว และเข้าใจว่าบริเวณนี้น่าจะเป้นเกาะหนึ่ง และเรียกว่า เกาะเเก้ว มาจนถึงทุกวันนี้ 

     วัดเกาะแก้ว มีความเกี่ยวเนื่องกับ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มหาราช กล่าวคือ ในปีพุทธศักราช ๒๓๐๑ วัดเกาะแก้ว เคยเป็นที่ตั้งค่ายของกองทัพไทย ค่ายหนึ่งใน ๙ ค่ายด้วยกัน คือ ด้านเหนือ ตั้งค่ายที่ วัดหน้าพระเมรุ และ เพนียดคล้องช้าง ด้านตะวันออก ตั้งค่ายที่ วัดมณฑป และ วัดเกาะแก้ว (พระยาวชิรปราการ) ด้านใต้ ตั้งค่ายที่ บ้านสวนพลู (หลวงอภัยพิพัฒน์  ขุนนางจีน คุมพวกจีน บ้านในไก่ จำนวน ๒,๐๐๐ คน) วัดพุทธไธสวรรย์ (พวกคริสตัง) ด้านตะวันตก ตั้งค่ายที่ วัดไชยวัฒนาราม (กรมอาสาหกเหล่า) 

Related Posts